Grant IDUB – edycja 2021

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku obrad Komisji Konkursowej Grant Rektora – edycja IDUB 2021, nasze Koło Naukowe dostało dofinansowanie na dwa zgłoszone projekty! Środki pochodzą z realizowanego przez AGH projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza i wdrażania „Badawczej ścieżki kształcenia”.

W ramach naszego Koła realizowane będą następujące projekty:

Badanie wpływu chropowatości powierzchni na efektywność chłodzenia za pomocą strugi wody w warunkach wrzenia powierzchniowego”. Projekt będzie realizowany wraz z KN Powierzchnia.

W ramach pracy badawczej przeprowadzona zostanie analiza porównawcza współczynnika wymiany ciepła na powierzchniach chłodzonych o określonych chropowatościach. Pozwoli to wyznaczyć rozwinięcie powierzchni, z której ciepło odbierane jest w sposób najbardziej intensywny. Dzięki intensyfikacji wymiany ciepła, spowodowanej zastosowaniem chropowatości o określonych parametrach, możliwe będzie ograniczenie zużycia wody oraz energii elektrycznej w procesach technologicznych.

Wpływ dodatku popiołu lotnego na parametry wytworzonych kompozytów poliuretanowych

Celem projektu jest ocena wpływu dodatku napełniacza, w postaci pyłu lotnego ze spalania węgla, na parametry sztywnej pianki poliuretanowej (PUR). W ramach projektu wykonane będą badania, które pozwolą na dobór odpowiedniej ilości napełniacza i stworzenie produktu o lepszych parametrach użytkowych, niż „czysta” pianka. Zastosowanie popiołów lotnych jako napełniaczy, pozwoli na utylizację odpadów, zmniejszy zużycie substancji petrochemicznych w produkcie PUR oraz obniży koszty produkcji materiałów termoizolacyjnych, z jednoczesną poprawą ich parametrów mechanicznych. Realizowane przedsięwzięcie zawierać się będzie w Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji dla Małopolski.

Kolejny sukces naszych Studentów!

Z dumą informujemy, że projekt „Badanie wymiany ciepła przy kontakcie dwóch powierzchni stałych w procesach poniżej 1000oC”, realizowany przez KN Energetyków Caloria, zajął II miejsce w konkursie „Rozkręć koło z ArcelorMittal Poland”.

W projekcie opisano metodykę wyznaczania współczynnika wymiany ciepła, która może znaleźć zastosowanie w analizie i określaniu warunków brzegowych w procesach technologicznych, np. w procesie ciągłego odlewania stali. Może być wykorzystana w modelowaniu numerycznym procesów wymiany ciepła przy dużej różnicy temperatur ciał biorących udział w procesach metalurgicznych jak, np. kontakt rolek z pasmem COS lub hot stamping. Opis mechanizmu wymiany ciepła w tych procesach jest konieczny do prawidłowego zaprojektowania procesu technologicznego i w efekcie otrzymania produktu o zakładanych parametrach i wysokiej jakości, przy zachowaniu niskiego nakładu energii.

Grant będzie realizowany przez studentów kierunku Inżynieria Ciepła. Bardzo cieszymy się z wyniku konkursu, gdyż wsparcie finansowe od firmy ArcelorMittal na pewno pomoże w dalszych badaniach.

Trzymamy kciuki za naszych Studentów i życzymy Wam dalszych sukcesów!

58. Konferencja Studenckich Kół naukowych Pionu Hutniczego AGH

6 maja 2021 roku, w ramach obchodu Dnia Hutnika 2021, odbyła się 58. Konferencja Studenckich Kół Naukowych, na której nasi studenci przedstawili swoje projekty.

W sekcji IV swoje referaty wygłosili:

Wiktor Cader oraz Damian Florczyk „Poprawa efektywności nagrzewania wsadu w piecu komorowym” – 1 miejsce w Sekcji Energetyki, Techniki Cieplnej i Elektromobilności

Aleksander Michoń „Analiza własności fizykochemicznych hydrowęgli powstałych ze stałych odpadów komunalnych” – 2 miejsce w Sekcji Energetyki, Techniki Cieplnej i Elektromobilności

Joanna Mikusińska „Wytwarzanie biodiesla z przeterminowanych olejów roślinnych” – wyróżnienie w Sekcji Energetyki, Techniki Cieplnej i Elektromobilności

Mateusz Gawron „Wpływ parametrów montażu i użytkowania na wymianę ciepła grzejnika płytowego”

Adriana Włódzik oraz Natalia Lech „Wymiana ciepła w warunkach kontaktu generatora TEG ze źródłem ciepła”

Serdeczne gratulacje dla wszystkich występujących i życzymy dalszych sukcesów!

Granty Rektorskie 2021!

Miło nam poinformować, iż Studenci naszego Koła uzyskali finansowanie dwóch Grantów Rektorskich 2021.
Do nagrodzonych projektów należą:

„Wytwarzanie i analiza biopolioli stanowiących bazę surowców biodegradowalnych w produkcji pianek PUR”, którego koordynatorem wśród Studentów jest Pani inż. Joanna Mikusińska
oraz
„Budowa stanowiska do badania wymiany ciepła przy styku powierzchni dwóch materiałów”, którego koordynatorem jest Pani Adriana Włódzik.

Wszyscy Studenci zaangażowani w projekty to Słuchacze kierunku Inżynieria Ciepła. Gratulujemy!

Małopolska Noc Naukowców 2020

Nasze Koło Naukowe wzięło udział w Małopolskiej Nocy Naukowców, która odbyła się 27.11.2020 r. Członkowie Koła nagrali film przedstawiający część zagadnień, którymi się obecnie zajmujemy.

Film nawiązuje do metod pozyskiwania biopaliw II i III generacji. Przedstawiono m.in. technologię pozyskiwania biodiesla w procesie transestryfikacji. Poza olejami odpadowymi, surowcem do produkcji biodiesla są również algi, których parametry hodowli zaprezentowano na filmie. Projekt realizowany jest w ramach Grantu Rektorskiego nr 20/Grant/2020 pt.: „Wytwarzanie biopaliw III generacji”.Serdecznie zapraszamy do oglądania!